Otwórz się na nowy rynek
z MERCADO Park w Tychach

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego („Użytkownik”) dostępnego pod adresem mercadopark.pl („Portal”), zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, w tym tzw. plików cookies.

MM APART Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tychach („Właściciel Portalu”) szanuje prywatność Użytkowników Portalu oraz zapewnia o swoim przywiązaniu do respektowania obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Nadrzędnym celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony prywatności Użytkowników Portalu na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jak również w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne („Prawo Telekomunikacyjne”).

W Portalu mogą zostać umieszczone linki pozwalające Użytkownikowi na bezpośrednie dotarcie do serwisów internetowych innych niż Portal. W odniesieniu do takich serwisów Właściciel Portalu zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez administratorów tych serwisów internetowych.

Sposób i zakres zbierania innych danych i informacji niezwiązanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Portalu, określać będą oddzielne ustalenia – stosowne do ich przeznaczenia i publikowane w adekwatnej formie.

I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu oraz w związku z działalnością i funkcjonowaniem Portalu jest Właściciel Portalu.

 2. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Właściciela Portalu wyłączenie w w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności Portalu w związku z korzystaniem z Portalu oraz w celu właściwego administrowania Portalem, w tym generowania odpowiednich statystyk. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Właściciela Portalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako techniczne udostępnianie Portalu i monitorowanie jego funkcjonowania, optymalizacja i dostosowanie funkcjonalności Portalu do potrzeb i wymagań Użytkowników oraz zapewnienie Użytkownikom możliwości korzystania z innych funkcji interaktywnych Portalu.

 3. Dane osobowe przetwarzane przez Właściciela Portalu nie obejmują szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO lub danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 RODO.

 4. Dane osobowe mogą być ujawnione każdemu podmiotowi należącemu do grupy kapitałowej, do której należy Właściciel Portalu, podmiotom zarządzającym centrum handlowym Mercado Park, z którego działalnością związany jest Portal oraz innym podmiotom, z którym Właściciel Portalu współpracuje w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom zapewniającym usługi hostingu Portalu oraz usługi dostarczenia i utrzymania Portalu.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których dane osobowe zostały zgromadzone lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania Newsletteru albo przez okres wymagany przepisami prawa.

 6. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Właściciel Portalu przetwarza/nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

 8. Właściciel Portalu dokłada wszelkich starań, by chronić przetwarzanie dane osobowe przed niewłaściwym użyciem, ingerencją, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania z Portalu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Portalu.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. optymalizacja i dostosowanie funkcjonalności Portalu do potrzeb i wymagań Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Portal na urządzeniu Użytkownika w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika,

  2. generowania odpowiednich statystyk korzystania z Portalu przez Użytkowników.

 4. W ramach funkcjonowania Portalu mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookies:

  1. Pliki cookies „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz

  2. Pliki cookies „stałe” (persistent cookies), które są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 5. W ramach funkcjonowania Portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

  4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez reklamodawców oraz innych partnerów współpracujących z Właścicielem Portalu.

III. Stosowanie wtyczek serwisów społecznościowych

 1. W Portalu mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Facebook.com („Facebook”), którego dostawcą jest spółka Facebook Inc. (adres: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki do Facebook można rozpoznać po dedykowanym logo Facebooka zamieszczonym w Portalu, które stanowi hiperłącze do fanpage Centrum w Facebooku. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage Portalu w Facebooku, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Facebooka, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Centrum w Facebooku. W wyniku takiego przekierowania Właściciel Portalu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Facebook, zgodnie z swoją polityką prywatności.

 2. W Portalu mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Instagram.com („Instagram”), którego dostawcą jest spółka Instagram LLC (adres: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Wtyczki do Facebook można rozpoznać po dedykowanym logo Instagram zamieszczonym w Portalu, które stanowi hiperłącze do fanpage Centrum w Instagramie. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage Portalu w Instagramie, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Instagram, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Centrum w Instagramie. W wyniku takiego przekierowania Właściciel Portalu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Instagrama, zgodnie z swoją polityka prywatności.

IV. Tryb zmiany

 1. Właściciel Portalu zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

 2. Właściciel Portalu zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której dane osobowe są przetwarzane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Właściciela Portalu.

 3. Zmieniona Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w Portalu.

V. Kontakt

Pytania, uwagi oraz wnioski dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy przesyłać w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@mmapart.pl

Na terenie o powierzchni ponad 9000 m² w tyskiej dzielnicy Paprocany – przy głównej trasie Katowice – Bielsko-Biała, w sąsiedztwie Jeziora Paprocańskiego i Parku Wodnego oraz osiedli mieszkaniowych, które zamieszkuje ok. 25 tys. osób – budujemy:
• nowoczesne centrum handlowo-usługowe – dwukondygnacyjne, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2 600 m²
• stację benzynową
• bezdotykową myjnię samochodową

Bezpośrednio przy MERCADO Park znajduje się parking dla 80 samochodów.

Inwestorem jest firma MM APART Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tychach. Planowana data zakończenia inwestycji i uruchomienia MERCADO Park to wiosna 2020 roku.